Μεταπτυχιακὰ Προγράμματα Σπουδῶν Προετοιμασίας

 

Φιλοσοφικὴ Σχολή

 

Τμῆμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ
(ἐπικαιροποιημένη ὕλη, σύμφωνα μὲ τὰ τρέχοντα προγράμματα)

Ἐνδεικτικά:
α. Κλινικὴ Ψυχολογία
Κλινικὴ Ψυχολογία – Ψυχοπαθολογία
Μεθοδολογία Ἐπιστημονικῆς Ἔρευνας – Στατιστική
Ψυχολογία τῆς Προσωπικότητας

β. Σχολικὴ Ψυχολογία
Α. Σχολικὴ Ψυχολογία – Ἀναπτυξιακὴ Ψυχολογία, Γνωστικὴ Ψυχολογία
Β. Ἐφαρμογὲς τῆς Ψυχολογίας στὴν σχολικὴ κοινότητα – Ἀναπτυξιακὴ Ψυχολογία, Κοινωνικὴ Ψυχολογία καὶ Δυναμικὴ τῶν Διαπροσωπικῶν Σχέσεων

γ. Διατμηματικὰ Προγράμματα