Τμήματα Προετοιμασίας γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Σχολὴ Δημόσιας Διοίκησης

 

Α΄ Φάση

Θεματικές Ενότητες Ώρες
Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 80
Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική 84
Γνώσεις και Δεξιότητες 50


Β΄ Φάση

Ώρες
30


> Ἀνταγωνιστικὰ Δίδακτρα

> Ἐξατομικευμένη Προσέγγιση Διδασκαλίας

> Ἀκαδημαϊκοὶ Σύμβουλοι


Περιλαμβάνει:

  • Σημειώσεις γιὰ ὅλα τὰ Γνωστικὰ Ἀντικείμενα
  • Ὑποστηρικτικὸ Ὑλικό
  • Προσομοιωτικὰ Διαγωνίσματα
  • Ἐπεξεργασία παλαιῶν Θεμάτων
  • Τυπολόγιο Διαγωνισμοῦ
  • Αὐστηρὰ Ὀλιγομελῆ Τμήματα