Μεταπτυχιακὰ Προγράμματα Σπουδῶν Προετοιμασίας

 

Φιλοσοφικὴ Σχολή

 

Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας

α. Ἀρχαιολογία καὶ Ἱστορία τοῦ Ἀρχαίου Κόσμου: Ἀπὸ τὴν Ἀπώτατη Ἱστορία ἕως τὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα
Α. Εἰδίκευση Προϊστορικῆς Ἀρχαιολογίας – Προϊστορικὴ Ἀρχαιολογία
Β. Εἰδίκευση Κλασικῆς Ἀρχαιολογίας – Ἀρχαία Ἱστορία, Κλασικὴ Ἀρχαιολογία, Ἀρχαῖα Ἑλληνικά
Γ. Εἰδίκευση Ἀρχαίας Ἱστορίας – Κλασικὴ Ἀρχαιολογία, Ἀρχαία Ἱστορία, Ἀρχαῖα Ἑλληνικά

β. Βυζαντινὸς Κόσμος: Ἱστορία καὶ Ἀρχαιολογία
Α. Εἰδίκευση Βυζαντινῆς Ἱστορίας – Βυζαντινὴ Ἱστορία, Βυζαντινὰ Ἱστορικά Κείμενα, Βυζαντινὴ Ἀρχαιολογία
Β. Εἰδίκευση Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης – Βυζαντινὴ Ἀρχαιολογία, Βυζαντινὴ Φιλολογία, Βυζαντινὴ Ἱστορία

γ. Νεώτερη καὶ Σύγχρονη Ἱστορία καὶ Ἱστορία τῆς Τέχνης

Εἰδικεύσεις

Α. Νεώτερη καὶ Σύγχρονη Ἑλληνικὴ Ἱστορία: Ἑλληνοβενετικός, Ὀθωμανικός, Νεώτερος Ἑλληνικὸς Κόσμος.
Β. Εὐρωπαϊκὴ Ἱστορία
Γ. Ἱστορία τῆς Τέχνης