Η Φιλοσοφία μας

Παραμένοντας πιστοὶ στὶς ἀρχές μας, προτάσσοντας τὴν ποιότητα καὶ ἐπενδύοντας σ’ αὐτήν, εἴμαστε σὲ θέση νὰ προσφέρουμε μαθήματα προετοιμασίας ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἀπὸ ἐξειδικευμένους καθηγητές.

Ὅλοι οἱ διδάσκοντες κατέχουν τουλάχιστον μεταπτυχιακὸ δίπλωμα εἰδίκευσης στὸ ἐπιστημονικὸ ἀντικείμενό τους. Οἱ περισσότεροι μάλιστα εἶναι διδάκτορες ἑλληνικῶν ἢ ξένων πανεπιστημίων ἢ ὑποψήφιοι διδάκτορες. Ἡ ἐπιλογή τους γίνεται ἀπὸ τοὺς Ἀκαδημαϊκοὺς Συμβούλους τοῦ Ἐκπαιδευτηρίου μὲ αὐστηρότατα ἀκαδημαϊκὰ κριτήρια. Ἐπιπλέον, ἔχουν πολὺ μεγάλη πεῖρα στὴν προετοιμασία ὑποψηφίων αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῶν ἐξετάσεων, καθὼς καὶ τῆς διαδικασίας ποὺ ἀκολουθεῖται σ’ αὐτές.

Οἱ σημειώσεις ἀνὰ γνωστικὸ ἀντικείμενο πληροῦν κι αὐτὲς αὐστηρὲς ἀκαδημαϊκὲς προδιαγραφὲς καὶ ἀποσκοποῦν στὸ νὰ ὀργανώσουν τὴν ἐξεταστέα ὕλη, ὥστε ὁ ὑποψήφιος νὰ μπορεῖ νὰ τὴν μελετήσει καὶ νὰ τὴν ἀφομοιώσει στὸ σύνολό της. Βασίζονται δὲ στὴν ἐνδεδειγμένη βιβλιογραφία. Συγγραφεῖς τῶν σημειώσεων εἶναι οἱ διδάσκοντες, τὴν ἐπιμέλειά τους ὅμως ἔχουν οἱ Ἀκαδημαϊκοὶ Σύμβουλοι τοῦ Ἐκπαιδευτηρίου.

Οἱ Ἀκαδημαϊκοὶ Σύμβουλοι, τέλος, ἔχουν τὴν ἐπιμέλεια τῆς ὅλης λειτουργίας τῶν Προγραμμάτων. Συνεργάζονται στενὰ μὲ τοὺς διδάσκοντες γιὰ τὴν πορεία τῶν μαθημάτων καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν ὑποψηφίων. Συνεργάζονται ἐπίσης στενὰ καὶ μὲ τοὺς ὑποψηφίους, ὥστε νὰ διαπιστώνουν ἔγκαιρα τὶς τυχὸν ἀνάγκες, ποὺ μπορεῖ νὰ προκύψουν, καὶ τὶς ἀντιμετωπίζουν κατὰ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο.