Προετοιμασία γιὰ Κατατακτήριες Ἐξετάσεις

Τμήματα ΕΚΠΑ

α. Φιλολογίας
– Ἀρχαῖα Ἑλληνικά: Θεματογραφία, Ἱστοριογραφία, Δραματικὴ Ποίηση, Παλαιογραφία, Παπυρολογία, Κριτικὴ
Κειμένου
– Νέα Ἑλληνικά: Εἰσαγωγὴ στὴν Ἐπιστήμη τῆς Νεοελληνικῆς Φιλολογίας, Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας
– Γλωσσολογία: Θεωρητικὴ Γλωσσολογία, Ἱστορικοσυγκριτικὴ Γλωσσολογία

β. Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας
– Ἱστορία: Μεσαιωνικὴ Ἱστορία τῆς Δύσεως
– Ἀρχαιολογία: Προϊστορικὴ Ἀρχαιολογία
– Ἀρχαῖα Ἑλληνικά: Ἀρχαϊκὴ Ἐπικὴ Ποίηση, Ἀρχαϊκὴ Λυρικὴ Ποίηση

γ. Ψυχολογίας
– Γνωστικὴ Ψυχολογία Ι
– Βιολογικὲς Βάσεις τῆς Συμπεριφορᾶς
– Συμβουλευτικὴ Ψυχολογία