ΝΕΑ προγράμματα προετοιμασίας γιὰ τὰ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ!

 

Τὸ Φροντιστήριο  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  Πανεπιστημιακὸ παρέχει συστηματικὴ καὶ ὁλοκληρωμένη προετοιμασία:

Γιὰ τὶς ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ἐξετάσεις τῶν Παιδαγωγικῶν Τμημάτων καὶ

γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν ὑποψηφίων φοιτητῶν στὰ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τῶν Παιδαγωγικῶν Τμημάτων στὰ ἀκόλουθα πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα:

Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Πατρῶν

Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Αἰγαίου

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

στοὺς παρακάτω τομεῖς [ἐνδεικτικά]:

Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης

ΠΜΣ γιὰ τὶς Ἐπιστῆμες τῆς Ἀγωγῆς, τὶς Κοινωνικὲς καὶ Ἀνθρωπιστικὲς Ἐπιστῆμες, τὴν Συνεχιζόμενη Ἐκπαίδευση καὶ Διὰ Βίου Μάθηση, τὸν Σχεδιασμὸ Μαθήματος καὶ τὴν Ἀνάπτυξη Διδακτικοῦ Ὑλικοῦ σὲ Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης, τὴν Ἐκπαίδευση Ἐνηλίκων, τὴν  διαχείριση Σχολικῶν Μονάδων γιὰ τὶς Διδακτικὲς Πρακτικές, τὶς Διαδικασίες Μάθησης καὶ τὰ διατμηματικὰ – διιδρυματικά.

Ἐκπαίδευσης καὶ Ἀγωγῆς στὴν Προσχολικὴ Ἡλικία

ΠΜΣ γιὰ τὴν Εἰδικὴ Ἀγωγὴ καὶ τὴν Συμβουλευτικὴ Ψυχολογία, τὴν Ἐκπαίδευση καὶ τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, τὶς Τεχνολογίες τῆς
Πληροφορίας καὶ τῆς Ἐπικοινωνίας, τὰ Δημιουργικὰ Περιβάλλοντα Μάθησης, τὶς Ἐφαρμογὲς στὴν Ἐκπαίδευση.

Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης

ΠΜΣ γιὰ τὴν Συμβουλευτική, τὸν Ἐπαγγελματικὸ Προσανατολισμὸ καὶ τὴν Διὰ Βίου Μάθηση, τὴν Θεωρία, Πράξη, Πολιτικὴ καὶ Ἀξιολόγηση τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου.

Παρέχουμε:
Δυνατότητα διὰ ζώσης ἢ/καὶ ἐξ ἀποστάσεως διδασκαλία ἀπὸ πεπειραμένους καθηγητές (MSc, PhD).
Οργανωμένες σημειώσεις καὶ ἐξοικείωση μὲ τὴν βιβλιογραφία.
Συνεχὴ ὑποστήριξη καὶ καθοδήγηση ἀπὸ πανεπιστημιακοὺς συμβούλους.